תקנון השתתפות בחוגים – ביה"ס הישראלי לקרקס

לוחות זמנים וחופשות:

 • מערך החוגים יפעל מתאריך 01.09.2016 עד 30.06.2017.
 • החופשות הן לפי לוח חופשות משרד החינוך - למעט חגים יוצאים מן הכלל עליהם נודיע בהמשך.

הרשמה:

 • ההרשמה לחוגים תעשה אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של הקרקס ע"י ההורים בלבד.
 • ההרשמה כוללת הצהרת בריאות.
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.

פרישה:

 • במקרה של פרישה מחוג– על המשלם להודיע על כך בכתב על גבי טופס החזר כספים. תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.
 • במקרים של ביטול רישום לחוג, מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש בו התקבל במזכירות טופס החזר כספים. למען הסר ספק, הלקוח יחויב בגין כל המפגשים שנותרו באותו חודש לאחר קבלת טופס ההחזר.
 • במקרים בהם בוטלה ההשתתפות בחוג לאחר ה- 31.3.16, לא יהיה זכאי הלקוח לקבל החזר כספים, פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה (בהצגת חוזה חתום).
 • במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחויב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.
 • דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו.

תשלום:

 • התשלום הינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות.
 • עלות חד פעמית של 150 ₪ עבור הביטוח.
 • התשלום יתבצע מראש לכל השנה בהוראת קבע או בהמחאות לפקודת "העמותה לקידום המיומנויות הקרקס" לראשון או עשירי לכל חודש.
 • מספר המקומות בחוגים מסוימים מוגבל. עדיפות תינתן למקדימים להירשם.
 • חוג יפתח רק אם מספר המשתתפים יצדיק זאת.
 • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוג/ים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.
 • הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום מלא עבור אותו החודש.
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאת המשתתף/ת ממערכת החוגים.
 • היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי או בהשלמת הפעילות.
 • שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים או בחודש יולי